VZDELANIE A PRAX

 

MUDr. Eva Bubeníková

Psychiater, psychoterapeut


Psychiatrii som sa začala venovať na psychiatrickom oddelení v Trenčíne v roku 1998. Oddelenie vtedy už dlhšie viedol a stvárňoval primár MUDr. Jozef Hašto. Bolo úplnou samozrejmosťou, že lekár psychiater, ktorý uňho odborne vyrastá sa okrem liečby psychofarmakologickej a ostatnej biologickej liečby bude intenzívne zaoberať aj psychoterapiou. Je mi vzorom profesionality, ktorá má v centre záujmu pacienta a jeho dobro - bez ohľadu na meniace sa politické zákulisia.

Psychoterapeutický výcvik v Psychodynamickej psychoterapii som absolvovala v rokoch 2004 - 2010 v Pezinku v rámci SIPP. Od roku 2008 z dôvodu presťahovania sa s rodinou do Senca som začala pracovať v Psychiatrickej nemocnici Phillipa Pinela v Pezinku. Absolvovala som  "povinnú jazdu" na Gerontopsychiatrickom oddelení pod vedením prim. MUDr. Eleny Žigovej, krátko som pobudla aj na Ženskom oddelení, ktoré v tom čase viedol prim. MUDr. Dárius Chochol a na celý rok som " zakotvila" na Psychosomatickom a Psychoterapeutickom oddelení, vedenom pani primárkou MUDr. Zuzanou Lajčiakovou, jedinom svojho druhu na Slovensku. Tu som sa okrem vynikajúcich kolegýň :-), zoznámila s pacientami, ktorí trpeli prejavmi porúch príjmu potravy, disociatívnymi stavmi, poruchami osobnosti a podobne. Využívala som možnosť individuálne psychoterapeuticky pracovať s pacientami. Z Pezinku som odišla z rodinných dôvodov, chcela som mať viacej času pre svoje deti, ktoré sa v tom čase postupne začínali adaptovať na školský proces.

Prechodne som na čiastočný úväzok pracovala v Dennom psychiatrickom stacionári Spirare u MUDr. Jany Vránovej, kde som mala na starosti psychiatrických pacientov v rámci skupinovej psychoterapie a pracovala som aj v psychiatrickej ambulancii.

Kvôli doplneniu mojej predatestačnej prípravy o skúsenosť s akútnou psychiatriou som sa rozhodla požiadať o miesto sekundárneho lekára na psychiatrickom oddelení v Trnave, motiváciou zamestnať sa práve tu bola aj skutočnosť, že oddelenie v tom čase "neslúžilo", čo sa mi zdalo veľmi vhodné pre matku s tromi deťmi...:-). V Trnave na psychiatrickom oddelení som pobudla 3,5 roka pod vedením pani prim.  MUDr. Dany Šedivej. Vďačím jej a oddeleniu že som sa zbavila strachu zo zvládnutia akútne nepokojného, agresívneho pacienta, nadobudla som bohaté skúsenosti s konziliárnou psychiatriou.  Spravila som atestačnú skúšku zo psychiatrie. 

Momentálne pracujem na čiastočný úväzok na psychiatrii v Galante u prim. MUDr. M. Čerňana, a vykonávam ústavné pohotovostné psychiatrické služby v Galante a na PK v Ružinove v BA

Mojou prioritou je ambulantná práca psychiatrická a psychoterapeutická v našej spoločnej súkromnej praxi s pani doktorkou Zuzanou Hupkovou.

V psychoterapii využívam psychodynamický prístup a "optiku" a poznatky z oblasti psychotraumatológie, na riešenie zameranej terapie a EMDR. Som zaradená do Zoznamu psychoterapeutov.                                                                                                 

MUDr. Zuzana Hupková

Psychiater

Moja lekárska dráha začala v roku 2010 v Centre pre liečbu drogových závislostí v Žiline, kde som získala mnoho cenných skúseností s prácou s pacientmi závislými od alkoholu, drog a gamblingu.

V rokoch 2012 - 2016 som pracovala na Psychiatrickom oddelení v Trnave. Tu som nadobudla skúsenosti s diagnostikou a liečbou širokého spektra psychiatrických porúch ako aj s prácou s urgentnými psychiatrickými stavmi.

V roku 2015 som zložila atestačnú skúšku v odbore psychiatria, kedy som úspešne obhájila špecializačnú prácu zameranú na problémové sledovanie pornografie. Práca bola publikovaná v časopise Psychiatria-psychosomatika-psychoterapia a odprezentovaná na Labádyho sexuologických dňoch.

Prechodne som pracovala v Sanatóriu AT v Bratislave zameranom na liečbu látkových a nelátkových závislostí, nakoľko stredobodom môjho klinického záujmu je práve oblasť závislostí. Okrem lekárskeho dohľadu som viedla skupinové terapeutické sedenia a komunity.

Aktuálne som frekventantkou výcviku v kognitívno - behaviorálnej psychoterapii.

Okrem toho pôsobím na Strednej zdravotníckej škole v Trnave, kde vyučujem psychiatriu ako externý pedagóg.

V rámci samoštúdia sa aktívne zaujímam predovšetkým o výskum sexuálneho kompulzívneho správania. Podporujem rozvoj a aktivity Spoločenstva anonymných sexholikov na Slovensku.

V rámci stretnutí v prostredí našej ambulancie Vám rada poskytnem svoje vedomosti a nadobudnuté skúsenosti s liečbou psychických porúch ako aj podporné terapeutické intervencie v záťažových situáciách.